Ravijärjekorra

Ravijärjekorra pidamise reeglid

Astra Kliiniku ravijärjekorra pidamise reeglid

 • Ravijärjekorda peetakse Astra Kliiniku (Clinic4U OÜ) infosüsteemis elektrooniliselt. Astra Kliinik kasutab meditsiini infosüsteemi LIISA.
 • Ravijärjekorra pidamise eest vastutab administraator.
 • Saatekirja alusel ravijärjekorda registreerimisel töödeldakse muuhulgas järgmisi andmeid:
  • patsiendi isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood või muu identifitseeriv tunnus, näiteks sünnikuupäev);
  • patsiendi kontaktandmed (aadress, telefon, e-posti aadress);
  • saatekirja kinnitanud tervishoiutöötaja andmed (ees- ja perekonnanimi, registrikood, telefon, e-posti aadress);
  • saatekirja kinnitanud asutuse andmed (nimi, registrikood, aadress, telefon, e-posti aadress);
  • teenuse, uuringu, protseduuri või operatsiooni nimetus, millele patsient on suunatud;
  • suunamise eesmärk või soovitused registreerimiseks;
  • asutuse ja tervishoiutöötaja andmed, kuhu ja kelle juurde patsient suunati (nimi, registrikood, aadress, telefon, e-posti aadress, tegevuskoht, tervishoiutöötaja ees- ja perekonnanimi ning võimaluse korral registrikood);
  • osutatava teenuse aeg (päev, kuu, aasta, kellaaeg);
 • Astra Kliinikus on ravirahastuse lepingu alusel (saatekirjaga patsiendid) võimalik registreeruda üleriigilises digiregistratuuris. Infot saab küsida Astra Kliiniku kontakttelefonilt +372 5332 3052 ja meilitsi tere@astrakliinik.ee
 • Astra Kliiniku tasulisele vastuvõtule on võimalik registreerida e-kirja või telefoni teel. 
 • Üleriigilise digiregistratuuri kaudu registreerides peab patsiendile olema veebikeskkonna kaudu kättesaadav järgmine info: teenuse osutamise aeg (päev, kuu, aasta), tervishoiutöötaja või spetsialisti ees- ja perekonnanimi, Astra Kliiniku andmed (nimi ja registrikood) ning teenuse osutamise asukoha andmed (aadress, kabineti number või muu asukoha täpsustus).
 • Kui ravijärjekord on pikem kui kuus kuud, on tervishoiuteenuse osutaja kohustatud patsienti teavitama teenuse osutamise ajast ja kohast üks kuu enne tervishoiuteenuse osutamist.
 • Nii patsient ja Astra Kliinik saavad muuta või tühistada vastuvõtuaega tulenevalt teenuse eripärast.
 • Kui planeeritud ravi on edasi lükkunud patsiendi terviseseisundist tuleneval põhjusel või tervishoiuteenuse osutajast tuleneval põhjusel, peab tervishoiuteenuse osutaja ravivajaduse säilimisel võimaldama uue vastuvõtuaja mõistliku aja jooksul.
 • Kui ravijärjekorras muudatuse tegemine on tingitud tervishoiuteenuse osutajast tuleneval põhjusel, tuleb patsienti teavitada hiljemalt ühe tööpäeva jooksul muudatuse tegemisest.
 • Tervishoiuteenuse osutaja kohustub hoidma pakutavate ambulatoorsete teenuste loetelu tervise infosüsteemis ajakohasena ning edastama loetelus tehtavad muudatused kohe tervise infosüsteemi.
 • Astra Kliiniku ravijärjekorra pidamise reeglid vaadatakse üle kord aastas ja vajadusel täiendatakse-muudetakse, et teenuste kättesaadavust parandada.

 

Astra Kliiniku ravijärjekorra reeglite aluseks on võetud Tervise- ja tööministri määrus „Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded“; redaktsiooni jõustumise kuupäev 27.05.2022